Slide background

ไบโอเทค มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กุ้งกุลาดำ โค อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ อุตสาหกรรมไม้ดอก อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง โดยขอบเขตงานวิจัยมีทั้งการปรับปรุงสายพันธุ์พืช การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจากการเพาะเลี้ยง การศึกษาการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคพืชและสัตว์ที่จำเพาะและรวดเร็ว งานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ การศึกษาวิจัยด้านเคมีอาหาร และความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหาร เป็นต้น 

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์ ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรค
ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ
ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม ห้องปฏิบัติการวิจัยโปรตีโอมิกส์
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล
ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการวิจัยการควบคุมทางชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ห้องปฏิบัติการไวรัสพืชและแบคทีรีโอฟาจ โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช
ห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยด้านพืชเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศและระบบข้อมูลดิจิทัลด้านพืช
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์