Slide background

ไบโอเทค มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับชีววิทยาโมเลกุลโดยเน้นเป้าหมายการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่สำคัญและเป็นปัญหาของประเทศ ได้แก่ มาลาเรีย ไข้เลือดออก วัณโรค ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยการค้นหาเป้าหมายใหม่ของยาและการออกแบบยา ระบบทดสอบยาสำหรับโรคมาลาเรียและวัณโรค การพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และวัณโรค การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก และการพัฒนาวิธีการผลิตสารมูลค่าสูง ศึกษาด้านองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อทราบสาเหตุกลไกการเกิดโรคและฐานข้อมูลทางคลีนิคสำหรับโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพื่อการทำนาย ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรังที่มีปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล
ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม ห้องปฏิบัติการวิจัยโปรตีโอมิกส์
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด
ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์