Slide background

ไบโอเทค มุ่งเน้นงานวิจัยทรัพยากรจุลินทรีย์แบบเชื่อมโยงและครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ การเก็บตัวอย่าง การจำแนกและแยกชนิดให้บริสุทธิ์ การจัดเก็บ การพัฒนากระบวนการเลี้ยงและเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยาใหม่ หรือสารปราบศัตรูทางการเกษตร และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงดำเนินงานวิจัยด้านกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาระบบเเละวางเเนวทางสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพเเละทรัพยากรจุลินทรีย์ นอกจากนี้มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับแมลง (Insect-fungus interaction) การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของราที่ก่อให้เกิดโรคพืชป่าชายเลน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการอนุรักษ์ ป้องกันการทำลาย และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ
งานวิจัยกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธ์จุลินทรีย์
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ ห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา ห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล
ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
ห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์
ห้องปฏิบัติการวิจัยการควบคุมทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ Information Systems
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา
ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ
ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม