ไบโอเทคมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจัดตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยปฏิบัติการร่วมที่ตั้งในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทาง