ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
Thailand Bioresource Research Center

ปัจจุบันความต้องการใช้ชีววัสดุจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ชีววัสดุและข้อมูลมีความถูกต้อง รวมทั้งมีระบบการจัดการด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya Protocol) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สำคัญดังนี้

  • การบริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ในระดับมาตรฐานของนานาชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ดีเอ็นเอ พลาสมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดรมา เซลล์สัตว์ และเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร
  • การบริหารจัดการเครือข่ายคลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มีการเก็บรักษาและศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ชีววัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น โดยสร้างความร่วมมือผ่านเครือข่ายศูนย์จุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ ทั้งในสถาบัน การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
  • เป็นฐานข้อมูลเชิงบูรณาการสำหรับชีววัสดุของประทศ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากชีววัสดุได้อย่างยั่งยืน

การบริการ

1. กลุ่มงานด้านชีววัสดุ

การให้บริการชีววัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน 
บริการการรับฝากเก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการเช่าพื้นที่เก็บรักษาจุลินทรีย์
บริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและจัดจำแนกจุลินทรีย์
การจัดฝึกอบรมการเก็บรักษาและการจัดจำแนกเชื้อ

2. กลุ่มงานด้านข้อมูลชีววัสดุ

เป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลชีววัสดุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบซอฟแวร์ให้แก่สมาชิกเครือข่าย

3. กลุ่มงานด้านกฎหมายชีวภาพ

  • บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในเชิงกฎหมาย อาทิ การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น
  • บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายชีวภาพ และฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ

ติดต่อ

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2117 8000-1
โทรสาร  0 2117 8003
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/tbrc