ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
Shrimp Genetic Improvement Center

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการวิจัย และคัดเลือก สายพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีถิ่นอาศัยแถบมหาสมุทรอินโด-แปซิฟิก 

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการวิจัย

 • การตรวจสอบเชื้อไวรัสโดยใช้เทคโนโลยี DNA-based (Conventional, Nested and Real-time PCR)
 • ระบบการเลี้ยงกุ้งปลอดเชื้อ (Biosecurity System)
 • การผสมเทียมกุ้ง (Artificial Insemination)
 • การจำแนกครอบครัวกุ้งโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย (Microsatellite Marker) และวิธีการอื่นๆ
 • การทำเครื่องหมาย EST (Expressed Sequence Tag)
 • การแช่แข็งน้ำเชื้อ ไข่และตัวอ่อนกุ้ง (Cryopreservation)
 • เทคโนโลยีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (Traceability)

 

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

พื้นที่เขตปลอดเชื้อ ประกอบด้วย

 • อาคารเพาะฟัก สำหรับเตรียมความพร้อมพ่อแม่พันธุ์ ประกอบด้วยห้องผสมเทียม ห้องพ่อแม่พันธุ์ ห้องวางไข่ และห้องฟักไข่ สามารถรองรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งได้ 480 ตัว ต่อรอบการผลิต
 • อาคารอนุบาลลูกกุ้ง สำหรับอนุบาลลูกกุ้งตั้งแต่ระยะนอเพลียสถึงระยะโพสต์ลาวา
 • อาคารเพาะเลี้ยงไดอะตอม สำหรับเพาะเลี้ยงไดอะตอมเพื่อเป็นอาหารลูกกุ้งวัยอ่อน โดยชนิดหลักที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ Chaetoceros spp. และ Thalassiosira spp.
 • อาคารอาร์ทีเมีย สำหรับการเพาะฟักไข่อาร์ทีเมีย เพื่อควบคุมและลดการปนเปื้อนหรือการติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อลูกกุ้ง
 • อาคารเพาะเลี้ยงเพรียงทราย(หรือไส้เดือนทะเล) สำหรับการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายซึ่งเป็นอาหารสดสำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง อาคารเพาะเลี้ยงนี้ออกแบบสำหรับการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายชนิด Perinereis nuntia และเพรียงทรายเขตร้อนอื่น ๆ อย่างครบวงจร ภายใต้การจัดการและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด (SPF)

 

นอกจากพื้นที่เขตปลอดเชื้อแล้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งมีสำนักงาน ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ และงานวิจัยชีววิทยาโมเลกุล และหอพัก

 

sgicthaiprofile เอกสารประชาสัมพันธ์ (pdf)

 

ผู้จัดการศูนย์

คุณสมใจ วงศ์ตรีภพ

ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง

333 หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0 7743 5100
โทรสาร 0 7743 5049