หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์
Microbial Biotechnology and Biochemicals Research Unit

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์มีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเคมีสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมแบบสหสาขาวิชา รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ในด้านต่างๆทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ

งานวิจัยและพัฒนา

 • การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในด้านต่างๆ อาทิ การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการแพทย์ การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี และ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตเอนไซม์และสารมูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแบบสหสาขาวิชาในการใช้ประโยชน์จากชีวมวลทางการเกษตรเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีในอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีฐาน  มุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจุลินทรีย์ในการผลิตเอนไซม์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมแมลงและโรคพืช โดยเริ่มตั้งแต่การคัดกรองจุลินทรีย์ในธนาคารจุลินทรีย์ BIOTEC การสร้างฐานข้อมูลสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural product chemical library) และ ฐานข้อมูลเอนไซม์ (Enzyme library) จากจุลินทรีย์ การพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และการพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาการสังเคราะห์สารมูลค่าสูงด้วยวิธีการทางเคมีอินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีทางเมตาจีโนมิกส์เพื่อค้นหายีนจากจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ รวมทั้งการใช้เทคนิค Multi-omics technology ในการค้นหาและศึกษากลไกการทำงานของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษายีนที่สร้างเอนไซม์และสารมูลค่าสูงจากทรัพยการจุลินทรีย์ในประเทศ

ห้องปฏิบัติการภายใต้หน่วยวิจัย

ผลงานเด่น

 • เอนไซม์ไซแลเนสทนด่างENZBleach สำหรับกระบวนการฟอกเยื่อในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
 • เอนไซม์ dual activity ENZEase สำหรับกระบวนการ one-step desizing/ scouring ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • เอนไซม์แมนนาเนส ENZboost และเอนไซม์ย่อยโพลีแซคคาไรด์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 • กระบวนการแบบสหสาขาวิชาในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีจากชีวมวลทางการเกษตร
 • ชีวภัณฑ์เชื้อรา Beauveria สำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช
 • โปรตีน VIPสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช
 • ไบโอโพลีเมอร์ β-glucan จากราเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำอางค์
 • สารออกฤทธิ์ และจุลินทรีย์สำหรับใช้ในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก
 • เชื้อรา Paecilomyces lilacinus ที่มีประสิทธิภาพสูงในควบคุมเพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis) และ Isaria fumosoroseaus ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) และหนอนใยผัก (Plutella xylostella)
 • Chemical library ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์

เทคโนโลยี

 • กระบวนการคัดกรองสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและเอนไซม์แบบครบวงจร
 • การหาโครงสร้างเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยวิธี Nuclear magnetic Resonance
 • การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่คัดแยกไม่ได้ในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์
 • กระบวนการและเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมีชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 • การศึกษาโครงสร้างและวิศวกรรมโปรตีนกำจัดศัตรูพืช

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • Chromatographic protein purification system
 • Bioreactor และ Fermenter ระดับ 1-20 L
 • High-pressure reactor
 • Microfluidizer
 • NMR 400 MHz/500 MHz
 • Analytical machine เช่น High-performance liquid chromatography, Gas chromatography
 • LC-MS และ LC-MS/MS
 • Preparative/ Semi-prep HPLC
 • Inverted fluorescent microscope
 • Microplate and scintillation luminescence counter
 • CO2 incubator
 • Plant growth chamber

ผู้อำนวยการ

ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

ติดต่อ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
เว็บไซต์