หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช
Plant Biotechnology Research Unit

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช มีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณภาพและมูลค่า ลดความสูญเสียและความเสี่ยงในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ประเทศสามารถผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นศูนย์กลางและต้นแบบของหน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงด้านพืชและการพัฒนาบุคคลากรวิจัยของภูมิภาคในอนาคต

งานวิจัยและพัฒนา

 • ด้านจีโนมพืช เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางพันธุศาสตร์ของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ และใช้องค์ความรู้เหล่านั้นในการพัฒนาพันธุ์พืชโดยกระบวนการใช้ Marker Assisted Selection โดยเน้นการพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้าน OMICS และ Phenomic platform รวมทั้งเทคโนโลยีด้าน Gene Editing เพื่อสืบหา ศึกษา และเข้าใจหน้าที่ของยีนที่มีผลกระทบต่อลักษณะสำคัญต่างๆ ของพืช โดยเฉพาะ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และพืชในอุสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
 • ด้านสรีรวิทยาและชีวเคมีพืช เป็นการศึกษากลไกของพืชในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจปฏิกริยาสัมพันธุ์ของยีนต่างๆกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาด โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน
 • ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระบบการถ่ายยีนของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการศึกษาพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนระบบการขยายพันธุ์แบบปลอดโรค และ การถ่ายยีนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการศึกษาการทำงานของยีนต่างๆ
 • ด้านภูมิสารสนเทศ มุ่งเน้นการใช้ภุมิสารสนเทศในการวิเคราะห์การจัดการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วประเทศ การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ด้านระบบดิจิตอลด้านพืช  เน้นการจัดการระบบข้อมูลงานวิจัยด้านพืชอย่างเป็นระบบโดยใช้ BMS เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยด้านพืชของประเทศ

ห้องปฏิบัติการภายใต้หน่วยวิจัย

ผลงานเด่น

 • การคัดหาพืชทนเค็มโดยทำการคัดเลือกในสภาพปิดที่ปลอดเชื้อและควบคุมความเค็มให้อยู่ในระดับสูงจนได้พืชที่ทนต่อความเค็มสูงเพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มควบคู่กับการปรับสภาพดินโดยการเติมอินทรีย์วัตถุ
 • ระบบถ่ายโอนยีนในพืช เช่น ข้าว มันสำปะหลัง มันฝรั่ง กล้วยไม้ และไม้ดอกวงศ์ขิง
 • การใช้เทคโนโลยีโซมาติกเอมบริโอเจเนซีส และเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ เพื่อการเพาะเลี้ยงและเพิ่มขยายจำนวนต้นพืช และการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชสำหรับไม้ดอกวงศ์ขิง
 • การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการศึกษาบทบาทของยีนในมันสำปะหลังที่มีผลต่อขนาดของเม็ดแป้งในเนื้อเยื่อสะสมอาหารของพืช
 • การสำรวจและทำแผนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การประยุกต์ภูมิสารสนเทศและพัฒนาแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย
 • การสำรวจดินดานและคลื่นแสงของเรือนยอดมันสำปะหลังภายใต้ความเครียดน้ำ
 • การค้นพบยีนที่ควบคุมการสร้างสารหอม 2-AP ในระดับสูง และได้การรับรองสิทธิบัตรในต่างประเทศแล้ว เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 • ระบบข้อมูลดิจิตอลด้านการปรับปรุงพันุ์ข้าว

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • High throughput SNP genotyping
 • Phenomic facility
 • เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนงานวิจัยด้านสรีระวิทยาพืช ได้แก่ เครื่องมือในด้านการสังเคราะห์แสง เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารเมตาโบไลต์ เครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพการใช้น้ำของพืช
 • ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และห้องถ่ายยีน 3 ห้องปฏิบัติการ
 • โรงเรือนเพาะปลูกพืชทดลอง โรงเรือนสำหรับทดสอบโรคและแมลง โรงเรือนสำหรับผสมพันธุ์พืช
 • เครื่อง PCR และ วิเคราะห์ผล Gel Blot ชนิดต่างๆ
 • เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
 • เครื่องแยกสารด้วยไฟฟ้า
 • เครื่องปั่นตกตะกอน

ผู้อำนวยการ

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

ติดต่อ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
เว็บไซต์