หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
Animal Biotechnology Research Unit

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวงการธุรกิจของไทยโดยใช้นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านระบบสืบพันธุ์และสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ คือ โคและกุ้ง โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโค การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตในกุ้งกุลาดำ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำเพศเมียโดยไม่ต้องทำการตัดตา การศึกษาด้านชีววิทยาโมเลกุลเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตในกุ้ง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบไวรัสโรคกุ้ง และบริการด้านต่างๆ พร้อมดำเนินการผลิตวัคซีนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์

ห้องปฏิบัติการภายใต้หน่วยวิจัย

ผลงานเด่น

  • การตรวจหาโปรตีนของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน (EMS/AHPND)

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

  • เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนงานวิจัยชีววิทยาโมเลกุลสัตว์ 
  • เครื่องอัลตราซาวน์ เพื่อตรวจระบบสืบพันธุ์โค
  • ถังทดลองระบบน้ำหมุนเวียน จำนวน 30 ถัง เพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านอาหารสัตว์น้ำ โปรไบโอติก สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารกระตุ้นความอยากกินอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้อำนวยการ

ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา

ติดต่อ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707