หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
Food Biotechnology Research Unit

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร มีเป้าหมายเพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้พื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของผู้ประกอบการในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปอาหาร

งานวิจัยและพัฒนา

 • จุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธ์และการใช้ประโยชน์แบคทีเรียแลคติก ศึกษาการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมอาหารหมักสำหรับคนและสัตว์ โปรไบโอติก โดยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีในการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพ การวิจัยด้านอณูพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์แลคติกเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักสำหรับคนและสัตว์ การพัฒนาวิธีการปรับปรุงสรีรวิทยาของต้นเชื้อบริสุทธิ์ให้มีประสิทธิภาพในการหมักที่ดีขึ้น ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนากระบวนการหมักเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
 • การศึกษาความปลอดภัยอาหาร โดยการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ และการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อการกำหนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยในอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายทางการผลิตกำหนดแนวทางและพัฒนาวิธีการลดความเสี่ยง เน้นการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ซี่งงานวิจัยประกอบด้วยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกณฑ์ในกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยใช้หลักการ Risk-based Matrix การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์ในการคาดคะเนความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางและพัฒนาวิธีการลดความเสี่ยง
 • เคมีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สร้างองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงด้านเคมี ชีวเคมี และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เน้น หมู ไก่ กุ้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลงโปรตีนเพื่อการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์โปรตีนจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหาร

ผลงานเด่น

 • การพัฒนาต้นเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการหมักแหนม
 • การพัฒนาเทคโนโลยีการติดตามเชื้อจุลินทรีย์ต้นเชื้อโดยใช้โปรตีนเรืองแสงและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 • การพัฒนากระบวนการเร่งหมักน้ำปลาโดยใช้เอนไซม์
 • เทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้ออาหารหมักสัตว์
 • กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 • การประเมินความเสี่ยงสารฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์น้ำปลา
 • กรรมวิธีการลดสารฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือสูงด้วยจุลินทรีย์อาเคียที่ชอบเกลือ
 • เทคโนโลยีการลดน้ำไหลเยิ้มในผลิตภัณฑ์แหนม

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • High Performance Liquid Chromatography
 • Rapid Distillation System
 • Fermentor ขนาด 2.5 ลิตร และ 10 ลิตร
 • Spray Dryer
 • Texture Analyser
 • Moisture Balance
 • Anaerobic Chamber
 • Ultrafiltration

ผู้อำนวยการ

ดร. วรรณพ วิเศษสงวน

ติดต่อ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/fbu