หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี
Virology and Antibody Technology Research Unit

หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี มีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมวิจัยด้านไวรัสวิทยาของพืช และ สัตว์ ทั้งในด้านงานวิจัยพื้นฐาน และ งานวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทั้งจากภาครัฐ และ เอกชน และ สามารถนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสที่มีผลกระทบต่อสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ การนำแบคทีรีโอฟาจมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรีย การผลิตแอนติบอดีและการตรวจวินิจฉัยอย่างครบวงจร งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำไวรัสเอ็นพีวีไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

งานวิจัยและพัฒนา

 • ด้านไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี มุ่งเน้นงานวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ เช่น สุกร และ สัตว์ปีก โดยกิจกรรมวิจัยมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันและแก้ไขการระบาดของไวรัสที่ก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนากรรมวิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไวรัสนั้นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศ
 • ด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี มุ่งเน้นการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคทางอิมมูโนวิทยาเพื่อตอบโจทย์ทั้งจากภาครัฐ และ เอกชน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์
 • ด้านไวรัสพืชและแบคทีรีโอฟาจ มุ่งเน้นการศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสพืช ที่เข้าทำลายพืชเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งข้อมูลจากความหลายหลายของเชื้อไวรัสที่ได้ จะนำไปสู่การศึกษาการแพร่ระบาดของโรคและการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ นอกจากนี้ยังศึกษาการนำแบคทีรีโอฟาจมาใช้เป็นชีวภัณฑ์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรีย
 • ด้านการผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช  มุ่งเน้นการผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวี ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยเน้นประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด เพื่อให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของเกษตรและธุรกิจทางด้านการเกษตร รวมถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิจัยที่นำเทคโนโลยีทางไวรัสวิทยาและพันธุวิศกรรมมาปรับปรุงสายพันธุ์ของไวรัสให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ห้องปฏิบัติการภายใต้หน่วยวิจัย

ผลงานเด่น

 • การสร้างไวรัส PEDV (rgPEDV) ด้วยวิธีรีเวอร์สเจเนติกส์ในหลอดทดลอง จนกระทั่งเกิดเป็น ต้นแบบวัคซีน PEDV สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย
 • การสร้างวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส PRRSV ในสุกรโดยอาศัยการแทนที่ยีนในโครงสร้างของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
 • เทคโนโลยี single-cycled influenza A virus เพื่อใช้แสดงออกของโปรตีนที่สนใจศึกษา
 • วัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (Swine Origin Influenza Virus หรือ S-OIV) ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ด้วยเทคโนโลยีรีเวอร์สเจเนติกส์ในรูปแบบต่างๆ
 • ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ำนมโค
 • ผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV (Spod-e focus และ Spod-l focus) สำหรับกำจัดหนอนแมลงศัตรูพืช

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนงานวิจัยชีววิทยาโมเลกุล สัตว์ และไวรัส
 • โมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช และต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อฮอร์โมน และคลังเก็บไฮบริโดมาโคลนกว่า 500 โคลน
 • อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย ได้แก่ Biological Safety Cabinet, Forma Steri-cult CO2 Incubator, Inverted Microscope with CCD Color Video Camera, Liquid Nitrogen Tank, Stirred Tank Bioreactor, Akta Prime FPLC Protein Purification System, Crossflow Ultrafiltration, Microplate Washer, Microplate Reader (Multiskan FC, Thermoscientific)
 • โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

ผู้อำนวยการ

ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา

ติดต่อ

หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
เว็บไซต์