ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร
Waste Utilization and Management Laboratory

ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการบำบัดของเสียและผลิตพลังงานทดแทน โดยเน้นการพัฒนาด้านจุลินทรีย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิศวกรรมการออกแบบและกระบวนการ ตลอดจนการศึกษาการลดปริมาณของเสียและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อให้เกิดการจัดการของเสียในโรงงาน และเข้าสู่การเป็นโรงงานที่ปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Near-zero Discharge Factory)

งานวิจัยและพัฒนา

  • ด้านจุลินทรีย์ศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านจุลินทรีย์และชีวเคมีเกี่ยวกับกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่ใช้อากาศ พัฒนาเทคนิคการตรวจและนับจำนวนจุลินทรีย์ ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลง ชนิด จำนวน และบทบาทความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ
  • ด้านถังปฏิกรณ์พัฒนาดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ศึกษาและพัฒนากรรมวิธีในการเริ่มต้นระบบ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้อากาศ เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมที่สุด ทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชนิดต่างๆ ในถังปฏิกรณ์ ศึกษาและพัฒนาถังปฏิกรณ์กำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ รูปแบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ รวมทั้งขยายผลการวิจัยที่ได้จากห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้จริงในระดับอุตสาหกรรม
  • ด้านระบบควบคุมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถทำนายสภาวะในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว และพัฒนารูปแบบการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชนิด on-line measurement
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการศึกษาถึงความเป็นได้และความเหมาะสมของการนำเทคโนโลยีที่ได้จากห้องปฏิบัติการไปสร้างและใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม ศึกษาและประเมินผลกระทบของการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในแง่สภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ศึกษาและวิจัยการใช้เทคโนโลยีสะอาดและการลดปริมาณของเสีย รวมทั้งการติดตามและตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ทั้งในแง่การใช้ทรัพยากร การก่อมลพิษ และการกำจัดมลพิษ เพื่อนำปัญหาที่ได้มาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ผลงานเด่น

  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ ให้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังโรงงานผลิตแป้งข้าวและโรงงานผลไม้อบแห้ง
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสม ให้โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง และโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม 
  • การเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ำเสียให้กับบริษัทต่างๆ
  • หลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือ “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง”

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

  • โรงงานต้นแบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพระบบยูเอเอสบี (UASB) ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร
  • โรงงานต้นแบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพระบบตรึงฟิล์ม (Fixed Film) ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  

ดร. วรินธร สงคศิริ

ผู้อำนวยการ  

ดร. อรรณพ นพรัตน์

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
83 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0 2470 7469, 0 2470 7520 - 1
โทรสาร 0-2452-3455