ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ
NSTDA-JGSEE Integrative Biorefinery Laboratory

ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ไบโอเทค และ ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา นาโนเทค ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (The Joint Graduate School of Energy & Environment หรือ JGSEE)

ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพเป็นห้องปฏิบัติการที่รวมศักยภาพความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในสาขาต่างๆ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบคลุมเทคโนโลยีทางด้าน bio-process และ thermocatalysis process ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม biorefinery ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทางเคมีความร้อน (thermochemical process) การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst design) การออกแบบระบบและกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี (process design) และการค้นหาและพัฒนาเอนไซม์จากแหล่งจุลินทรีย์ในประเทศและเมตาจีโนมเพื่อการย่อยชีวมวลเป้าหมาย การพัฒนาจุลินทรีย์และกระบวนการหมัก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต  โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในประเทศ สร้างองค์ความรู้ทางด้าน biorefinery และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้สู่งานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร  0 2564 6701-5