ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา
Peat Swamp and Rain Forest Research Station

ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา  จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานภายใต้หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นแก่การรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าดิบชื้นฮาลา-บาลาและป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็นป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความอุดมสมบูรณ์โดดเด่น มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า

งานวิจัยและพัฒนา

  • การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น  ได้แก่ การสำรวจพันธุ์ไม้ป่าในป่าฮาลา-บาลา  การสำรวจและศึกษาความหนาแน่นของนกหายากและนกที่ใกล้สูญพันธุ์ การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรกินได้  ไม้ดอกและไม้ประดับสู่ชุมชนบ้านบาลาและหมู่บ้านรอบป่าบาลา การศึกษาอนุกรมวิธาน  นิเวศวิทยา  และรวบรวมราน้ำ  ยีสต์และราทำลายแมลงในป่าพรุโต๊ะแดงและป่าฮาลา-บาลาเพื่อตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
  • การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน มุ่งเน้นการวิจัยและส่งเสริมระบบเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ทำกิน  รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดอาชีพหลังการเกษตรของชุมชน  โดยนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา  เช่น  ส่งเสริมการกระจายพันธุ์กระชายหลวงและกระทือป่าสู่อุตสาหกรรมชุมชน ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของชุมชนและการปลูกพืชสมุนไพร  เช่น  ดาหลา  กระทือเหลือง  แซมสวนยางพารา ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน  เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน ส่งเสริมกลุ่มหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เลี้ยงเป็ดอนุรักษ์ป่าสาคู ส่งเสริมกลุ่มรักษ์ป่าบาลา เลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และอาหารเสริมเป็ด (อนุรักษ์ป่าสาคู)
  • การอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ป่า มุ่งเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน  เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริง  และเน้นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุผล  อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนสู่สาขาอาชีพต่างๆ  เช่น การวิจัยและการอบรมโครงการเยาวชนอาสาท้องถิ่น  “รักษ์บาลา”  เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ป่าบาลา และการประชาสัมพันธ์  “เพื่อนชาวพรุ”  เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และชุมชน
  • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการชุมชน มุ่งเน้นให้บริการด้านวิชาการ  พันธุ์ไม้  จัดแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่

ผลงานเด่น

  • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นแดงประดับผา  (Rhododendron longiflorum) ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
  • การค้นพบพืชตระกูลขิงข่าชนิดใหม่  Boesenbergia  regalis O.  Kuntze  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  ซึ่งต่อมาได้มีการนำพืชชนิดนี้มาตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่ามีฤทธิ์ต้านมาลาเรียและวัณโรค
  • การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา  โดยดำเนินการสำรวจพันธุ์ไม้ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง  2  กิโลเมตร  รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้  รูปถ่ายและตำแหน่งที่พบจำนวน  ข้อมูลการกระจายของสัตว์ป่า  ข้อมูลด้านกายภาพ  สังคมและเศรษฐกิจ  ข้อมูลเอกสารงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  และจัดทำหนังสือคู่มือการเดินศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้ในป่าบาลา
  • กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา ซึ่งมีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา   ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปี พ.ศ. 2551

ผู้อำนวยการ  

นายสุนทร โต๊ะดำ

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา
ศูนย์ประสานงานโครงการ
ตู้ปณ. 6 อำเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส 96160
โทรศัพท์ 0 7355 1901, 0 7358 6040
โทรสาร 0 7358 6037