ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ
Biochemical Engineering and Pilot Plant Research and Development Laboratory (BEC)

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ เป็นหน่วยงานภายใต้หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ

งานวิจัยและพัฒนา

 • เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสาหร่าย เช่น ไฟโคไซยานินและกรดไขมันแกมมาไลโนเลนิคจากสไปรูลิน่า กระบวนการสกัดลิปิดและไฟโคไซยานินจากสไปรูลิน่า การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นโมเดลของพืช สำหรับการศึกษาการตอบสนองต่อสภาวะกดดันทั้งการสังเคราะห์แสงและการหายใจ
 • เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เน้นการพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ และวิธีการวัดสารต่างๆ โดยอาศัยวัสดุนาโน และหลักการทางเคมีไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์และโรงงานต้นแบบการหมัก เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านชีววิทยา อณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมของรา เซลล์สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงเช่น เอนไซม์ สารเมตาบอไลท์ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรม   เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการควบคุม กระบวนการผลิตและการแยกบริสุทธิ์ของสารในระดับห้องปฏิบัติการและการขยายขนาดในระดับโรงงานต้นแบบ
 • เทคโนโลยีชีววิทยาเชิงระบบและชีวสารสนเทศ เน้นการวิเคราะห์เชิงระบบของวิศวกรรมเมตาโบลิค การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในระดับจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ยีสต์ มันสำปะหลัง และสาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงสายพันธุ์
 • เทคโนโลยีและวิศวกรรมทางอาหาร เน้นการพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิตอาหาร การศึกษาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร ในด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของอาหารแปรรูปประเภทต่างๆ 

ผลงานเด่น

 • การสกัดลิปิดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อขยายขนาดการผลิตและได้ข้อมูลวิธีการสกัดลิปิดประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคพิมพ์สกรีนสำหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลในเลือด
 • การเพิ่มสัญญาณการตรวจวัดสารประกอบฟีนอลด้วยตัวทำละลายไนโตรเบนซินเคลือบคาร์บอนนาโนทูบส์
 • ต้นแบบเครื่องวัดน้ำตาลซูโครสด้วยเทคนิคการวัดแบบพัลส์แอมเพอโรเมตรี เพื่อใช้วัดน้ำตาลซูโครสในน้ำอ้อยและผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาล
 • การพัฒนากระบวนการผลิต Human Growth Hormone (hGH) โดยใช้ยีสต์ Recombinant Pichia pastoris สายพันธุ์ KM71 ในระดับห้องปฏิบัติการและ Pre-pilot scale ในถังหมักขนาด 15 ลิตร
 • เทคโนโลยีทางด้านการหมักแบบอาหารแข็ง (Solid State Fermentation) เพื่อการผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากรา Aspergillus oryzae
 • ซอฟแวร์แบบจำลองเชื้อยีสต์ และแบบจำลองเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคด้านชีววิทยา ระบบและชีวสารสนเทศ
 • การศึกษาหาลำดับเบสจีโนมของสไปรูลิน่า S. platensis C1
 • กระบวนการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดด้วยความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อ

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • โรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตจุลินทรีย์ ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานวิจัย และงานให้บริการ ได้แก่ ถังหมักจุลินทรีย์ขนาดต่างๆ จาก 5 ถึง 1,500 ลิตร ถังหมักแบบหมุนแนวนอน ขนาด 200 ถึง 5,000 ลิตร เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด เครื่องอบแห้งแบบพาหะลม เครื่องอบแห้งแบบสเปรย์ดราย เครื่องอบแห้งแบบระเหิด (freeze dry) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง ใช้แยกจุลินทรีย์ต่างๆ เครื่องกรองแบบอัด (filter press) หอกลั่นลำดับส่วน (multistage distillatory) ใช้แยกแอลกอฮอล์และสารระเหยต่างๆ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  

ดร. อภิรดี หงส์ทอง

ผู้อำนวยการ  

รศ. ดร. โสฬส สุวรรณยืน

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
83 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0 2470 7545, 0 2470 7469
โทรสาร 0 2452 3455
เว็บไซต์ http://www.pdti.kmutt.ac.th/th/index.php/content/view/76/34/