ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์
Biomedical Technology Research Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์ เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนแอนติเจนและแอนติบอดี ตลอดถึงการประยุกต์ใช้แอนติเจนและแอนติบอดีเพื่อการศึกษาวิจัยพื้นฐานและการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย และเป็นศูนย์บริการการผลิตแอนติเจนและแอนติบอดี

งานวิจัยและพัฒนา

พัฒนาวิธีการผลิตโปรตีน แอนติเจนและการผลิตแอนติบอดีทั้งชนิดโพลีโคลนอลแอนติบอดีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี รีคอมบิแนนต์โปรตีน แอนติเจนและแอนติบอดี ทั้งในระบบแบคทีเรียและเซลล์สัตว์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา อณูชีววิทยา เซลล์ชีววิทยา และชีวเคมี

ศึกษาวิจัยพื้นฐานและการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรครูปแบบต่างๆ 

ผลงานเด่น

 • เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตโปรตีนแอนติเจนและแอนติบอดีรูปแบบต่างๆ
 • ชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4+ lymphocytes โดยไม่ต้องใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์
 • ชุดตรวจกรองพาหะธาลาลัสซีเมียแบบแถบสี (Immunochromatographic Strip Test)
 • ชุดตรวจสารโมเลกุลขนาดเล็กโดยวิธี Immunochromatographic Strip Test
 • กรรมวิธีการสังเคราะห์รีคอมบิแนนต์แอนติเจนและชิ้นส่วนของแอนติบอดี
 • วิธีการคาดเดาปฏิกิริยาการจับกันระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ (Bioinformatics Algorithm)
 • พัฒนาวิธีการใหม่ในการสร้าง Intrabody และ Adenoviral Gene Therapy
 • ค้นพบโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใหม่ และได้ถูกกำหนดชื่อเป็น CD298
 • การประยุกต์ใช้เทคนิค Phage Display ในการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างสารชีวโมเลกุล

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • Cell Culture Facilities
 • Protein Purification Facilities
 • Molecular Biology Facilities
 • Flow Cytometry Facilities
 • Animal Facilities

ผู้อำนวยการ

ศ. ดร. วัชระ กสิณฤกษ์

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์
ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการกลาง
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 5070
โทรสาร 0 5321 6424