ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
Shrimp Molecular Biology and Biotechnology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง เป็นหน่วยงานภายใต้หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีสุขภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเลี้ยงในระบบที่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยและพัฒนา

 • การศึกษาโรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และปรสิตในระดับโมเลกุล
 • การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในกุ้งชนิดสำเร็จรูป
 • การศึกษากลไกระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง
 • การวิเคราะห์จีโนมกุ้ง
 • การวิจัยทางโภชนาการของกุ้ง
 • การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดำให้ปลอดเชื้อ
 • การวิจัยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อของกุ้ง
 • การวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ Phage Therapy กับกุ้ง
 • การวิจัยเกี่ยวกับ Quorum Sensing เพื่อใช้ในการควบคุมความรุนแรงของเชื้อ Vibrio sp.

ผลงานเด่น

 • ชุดตรวจ nested-RT PCR สำหรับโรคไวรัสแหลมสิงห์ โรคไวรัสหัวเหลือง และโรคไวรัสจีเอวี
 • ชุดตรวจสอบโรคกุ้งโดยเทคนิค LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) สำหรับโรคไวรัสทอร่า โรคไวรัสตัวแดงดวงขาว และโรคไวรัสไอเอชเอชเอ็นวี

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
 • ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ และกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน
 • ห้องปฏิบัติการพีซีอาร์ และโปรตีโอมิกส์
 • บ่อทดลองเลี้ยงกุ้ง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  

ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน

ผู้อำนวยการ

ผศ. ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5870 - 2
โทรสาร 0 2354 7344
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.