ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
Shrimp Molecular Biology and Biotechnology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง เป็นหน่วยงานภายใต้หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา ที่มีสุขภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเลี้ยงในระบบที่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยและพัฒนา

 • การศึกษาโรคกุ้งและปลาที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และปรสิตในระดับโมเลกุล
 • การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในกุ้งและปลา
 • การศึกษาชีววิทยาของเชื้อและแนวทางในการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบจากการติดเชื้อ
 • การศึกษากลไกระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง
 • การวิเคราะห์จีโนมของสัตว์น้ำและเชื้อโรค
 • การวิจัยทางโภชนาการของกุ้ง
 • การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดำให้ปลอดเชื้อ
 • การวิจัยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อของกุ้ง
 • การศึกษาการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอที่ก่อโรคในกุ้งและป้องกันรักษาโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ

ผลงานเด่น

 • ชุดตรวจ nested-RT PCR สำหรับโรคไวรัสแหลมสิงห์ โรคไวรัสหัวเหลือง และโรคไวรัสจีเอวี
 • อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสไอเอ็ชเอ็ชเอ็นวีในกุ้ง
 • การผลิตอาหารกุ้งเพื่อต้านการติดเชื้อไวรัสแหลมสิงห์ในกุ้งกุลาดำ
 • การศึกษาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Tilapia lake virus ในฟาร์มปลานิล และพัฒนาวิธีการตรวจ
 • การลดความสูญเสียจากปัญหาโรคไข่ปลาสีแดงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
 • ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ และกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน
 • ห้องปฏิบัติการพีซีอาร์ และโปรตีโอมิกส์
 • บ่อทดลองเลี้ยงกุ้ง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  

ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน

ผู้อำนวยการ

ผศ. ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2201 5870 - 2
โทรสาร 0 2354 7344
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.