ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
Medical Biotechnology Research Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานภายใต้หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อดำเนินงานวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก

งานวิจัยและพัฒนา

 • งานวิจัยพื้นฐานด้านพยาธิกำเนิดของโรคไข้เลือดออก มุ่งเน้นการศึกษาไวรัสเด็งกี่ในระดับชีววิทยาโมเลกุล และการศึกษาด้านวิทยาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการเกิดโรคไข้เลือดออก
 • การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างไวรัสเด็งกี่พันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออก
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนของเชื้อไวรัสเด็งกี่และการพัฒนาวิธีการตรวจหรือชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทางคลินิก มีการเก็บตัวอย่างของผู้ป่วยไข้เลือดออกและข้อมูลพื้นฐานห้องปฎิบัติการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผลงานเด่น

 • ค้นพบกลไกใหม่ในการทำให้เกิดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ T-cell response
 • การค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ซึ่งเป็นวารสารวิชาการชั้นนำของโลก
 • การใช้โปรตีนเอ็นเอส 1 และเทอร์มินัลคอมพลีเมนต์คอมเพล็กซ์ร่วมกันในการตรวจหาการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกและพยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง
 • การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของโปรตีนไวรัสเด็งกี่ เช่น prM, NS1 และ capsid ที่มีผลต่อการสร้าง Virus Particle ทำให้สามารถดัดแปลงสารพันธุกรรมของไวรัสเด็งกี่เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีความอ่อนฤทธิ์ลง จากการใช้ Dengue Infectious cDNA Clones ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนา วัคซีน
 • การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ในซีรั่มผู้ป่วยที่สามารถแยกซีโรทัยป์ของไวรัสได้

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ 

 • Protein Purification Facilities: Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC), Low Pressure Chromatography
 • Cell Culture Facilities: Laminar Flow-Biosafety Cabinet, CO2 Incubator, Fluorescence Microscope
 • Flow Cytometry Facilities
 • เครื่อง PCR และ Real-time PCR
 • KS Elispot System (System for Enzyme Linked Immuno Spot Assay Evaluations)
 • Laser Scanning Microscope
 • Typhoon 9200 Laser Scanner

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  

ดร. ชัญญา พุทธิขันธ์

ผู้อำนวยการ

นพ. ปรีดา มาลาสิทธิ์

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0 2419 7000 ต่อ 6666-6670
โทรสาร 0 2418 4793