ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
Marine Biotechnology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

งานวิจัยและพัฒนา

 • ด้านการเพาะพันธุ์และการเพาะเลี้ยงทางน้ำ เน้นการวิจัยเรื่องระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมต่อเศรษฐกิจไทย และการวิจัยด้านการปรับปรุงแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์และพืชน้ำที่มีการใช้ประโยชน์ให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน การศึกษาผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางน้ำ 
 • ด้านพันธุกรรมโมเลกุล เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความเข้าใจสายพันธุ์สัตว์น้ำที่เลี้ยง การอนุรักษ์และบำรุงพันธุ์สัตว์
 • ด้านโปรไบโอติก เน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเพิ่มความแข็งแรง การเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ
 • ด้านอาหารสัตว์น้ำ เน้นการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่เลี้ยงในประเทศไทยเพื่อลดอัตราการแลกเปลี่ยนเนื้อ เพิ่มคุณภาพเนื้อและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การวิจัยอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ อาหารกุ้งวัยอ่อน การใช้สารพรีไบโอติกในอาหารสัตว์น้ำ
 • ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการเพาะเลี้ยงทางน้ำ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูงขึ้น สร้างระบบการเพาะเลี้ยงที่ปราศจากการปล่อยน้ำใช้ออกจากระบบเลี้ยง การใช้ไบโอมาร์คเกอร์เป็นดัชนีของมวลสารในแหล่งน้ำ
 • ด้านชีววิทยาทางทะเล เน้นการศึกษาชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเลเพื่อประโยชน์ด้านอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ผลงานเด่น

 • ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (Tubular Denitrification Reactor) เพื่อใช้กับระบบหมุนเวียนน้ำซึ่งสามารถหมุนเวียนน้ำใช้ในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำได้นานขึ้น สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล
 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์ระบบผลิตอาหาร (จุลสาหร่าย, คีโตเซอรอส) สำหรับอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อนแบบต่อเนื่อง เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มอนุบาลลูกสัตว์น้ำ
 • อาหารเม็ดเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่กุ้งทะเลสูตรผสมเม็ดแคปซูลฮอร์โมนสูง ส่งเสริมการเจริญของไข่และรังไข่ของแม่กุ้งทะเล
 • อาหารเม็ดเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง สามารถนำมาใช้ทดแทนอาหารจากธรรมชาติได้ 50% และทำให้แม่กุ้งมีไข่แก่ใกล้เคียงกับธรรมชาติและพ่อแม่กุ้งมีคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
 • การค้นพบเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic Marker) ในการตรวจสอบหายีนและตรวจสอบชนิดสำคัญของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ หอยเป๋าฮื้อ เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์
 • ระบบการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในเชิงพาณิชย์
 • การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของกุ้งกุลาดำ  ได้ Species-specific Markers ของกุ้งทะเลจำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาลาย กุ้งแชบ๊วย กุ้งขาวและกุ้งคุรุมา พัฒนาเครื่องหมายการแสดงออกทางเพศ (Sex-specific Expression Markers) ในกุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกุ้งเลี้ยงและเนื้อกุ้งได้

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • เครื่องมือด้านชีววิทยาโมเลกุล ระดับดีเอ็นเอและโปรตีน เช่นเครื่อง PCR และระบบ Electrophoresis สำหรับดีเอ็นเอและโปรตีน
 • เครื่องมือด้านชีววิทยาพื้นฐาน ได้แก่ตู้ถ่ายเชื้อ ตู้บ่มเชื้อ กล้องจุลทรรศน์ และถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับสาหร่ายและแบคทีเรีย
 • เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ UV-Vis Spectrophotometer เครื่อง HPLC และ GC
 • เครื่องมือสำหรับการผสมวัตถุดิบอาหารและเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์น้ำ
 • เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพื้นฐานของอาหารสัตว์น้ำ และวัตถุดิบอาหาร (ไขมัน โปรตีน เถ้า ความชื้น)
 • บ่อทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำในอาคาร ประกอบด้วยชุดบ่อทดลองขนาด 7,000 ลิตร และบ่อทดลองขนาด 300 ลิตรที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด และพื้นที่สำหรับติดตั้งถังทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  

ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข

ผู้อำนวยการ

รศ. ดร. เจริญ นิติธรรมยง

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2218 5279, 0 2218 5359
โทรสาร 0 2254 7680