ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
Cassava and Starch Technology Research Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง เป็นหน่วยงานภายใต้หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง (ความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังและแป้ง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและแป้ง และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ  และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้เพาะปลูก และผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง

งานวิจัยและพัฒนา

 • การศึกษาสมบัติของหัวและแป้งมันสำปะหลังที่ได้จากพันธุ์ต่างๆ ที่มีในประเทศไทย
 • การศึกษาปัจจัยด้านพันธุกรรมและสภาวะแวดล้อมการเพาะปลูกที่มีต่อสมบัติของหัวและแป้งมันสำปะหลัง
 • การทำฐานข้อมูลสมบัติโครงสร้างและหน้าที่ของแป้งข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่มีในประเทศไทย
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีใหม่
 • การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
 • การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื่อมจากมันสำปะหลัง  มันเส้นและกากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหมัก
 • การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี
 • การใช้ประโยชน์แป้งมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร
 • การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง
 • การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

ผลงานเด่น

 • การจัดทำคู่มือการวิเคราะห์คุณภาพและแผนคุณภาพสำหรับระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
 • การวิเคราะห์และการกำจัดสารประกอบไซยาไนด์ในผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 • กระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีทางเคมีและการผลิตแป้งดัดแปรทางเคมี
 • เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันเส้น
 • เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังที่ลดการใช้น้ำและพลังงาน
 • เทคโนโลยีการผลิตฟลาวมันสำปะหลังที่มีไซยาไนด์ต่ำ

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • Polarimeter
 • High Performance Size Exclusion Chromatography (HPSEC) with Refractive Index Detector
 • High Performance Anion Exchange Chromatography with a Pulse-Amperometric Detector (HPAEC-PAD)
 • Brabendar Visco Amylograph
 • Differential Scanning Calorimeter
 • Rapid Visco Analyzer
 • Brookfield
 • Texture Analysis
 • Rheometer
 • Autograph

ผู้อำนวยการ

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ชั้น 8 ห้อง 815  ตึกอุตสาหกรรมเกษตร  อาคาร 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2940 5634 หรือ 0 2942 8600-3
โทรสาร 0 2940 5634