ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์
BIOTEC Culture Collection Laboratory

ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ มุ่งเน้นการเป็นศูนย์เก็บรวบรวมและรักษาทรัพยากรชีวภาพของประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล โดยมีระบบการรับฝากเก็บรักษา การบริการจุลินทรีย์ การบริการเทคนิคเก็บรักษาจุลินทรีย์ การบริการจัดจำแนกตัวอย่างจุลินทรีย์ การบริการฝึกอบรม ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ

งานวิจัยและพัฒนา

 • การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาว (Long term preservation)
 • ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของแบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชู แอคติโนมัยสีท และยีสต์
 • การใช้ประโยชน์ของแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท และยีสต์ ในด้านอาหาร เกษตร และการแพทย์ เช่น การสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในคนและโรคพืช การผลิตกรดน้ำส้มสายชู โปรไบโอติกยีสต์ เป็นต้น

ผลงานเด่น

 • พบวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์และสารรักษาสภาพเซลล์ที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์แต่ละประเภท
 • การค้นพบจุลินทรีย์ (แบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชู แอคติโนมันสีท ยีสต์) สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก
 • การค้นสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ของโลก และสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ด้านอาหารและเกษตร เช่น สายพันธุ์ยีสต์และแบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมังคุด สายพันธุ์โปรไบโอติกยีสต์สำหรับอาหารสัตว์

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว
 • ตู้แช่แข็ง -80ºC (Freezer -80ºC)
 • ตู้แช่แข็ง -20ºC (Freezer -20ºC)
 • เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)
 • เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (PCR)
 • เครื่องแยกสารด้วยไฟฟ้า (gel electrophoresis)
 • เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge)
 • ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow)
 • ตู้บ่ม (Incubator)
 • ตู้ดูดควัน/ไอสารเคมี (Fume hood)
 • กล้องจุลทรรศน์ (Micrscope)
 • กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Sterio Microscope)
 • ระบบตรวจติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้แช่แข็ง-80ºC (Freezer Temperture Monitoring System)

ผู้หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ดร. ศศิธร จินดามรกฎ

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
 
 
การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก