โรงงานต้นแบบผลิตไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช


เทคโนโลยีไมโครอะเรย์


เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ


โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ


เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์ 


ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ