Slide background
Slide background
Slide background

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Slide background
Slide background
Slide background

TBRC app

A simple way to place an order for

biological materials from TBRC

Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guild of fungi found in Thailand

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


icon biotec International Conference on Biodiversity (IBD2019)
“Biodiversity for Sustainable Bioeconomy”

Read more ...

icon biotec International Workshop on
Bioresource Center: Connecting the Nature, Creating the Future

Read more ...

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Automated Preparative HPLC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่อง Automated Preparative HPLC ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายตามที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป็นผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายให้เป็นผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายการที่เสนอกับรายการที่ศูนย์ฯ กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา หากผู้เสนอราคาจำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบใด ซึ่งนอกเหนือจากรายการอุปกรณ์ตามขอบเขตของงาน (TOR) ศูนย์ฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้โดยพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการใช้งาน หรือสนับสนุนให้อุปกรณ์ใดในรายการสามารถทำงานได้สมบูรณ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ผู้เสนอราคาต้องแสดงยี่ห้อ/รุ่น และจำนวนของอุปกรณ์นั้นให้ชัดเจนพร้อมทั้งระบุด้วยว่า นำไปประกอบใช้ร่วมกับอุปกรณ์ใดในรายการ
7.  ผู้ที่สนใจยื่นความจำนงขอรับเอกสารประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจในกรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้   ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ มามอบต่อสำนักงานฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ..ศ. 2554  ทั้งในวันยื่นซองประกวดราคา และวันที่ลงนามในสัญญากับสำนักงาน
9.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานจะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. ผู้ชนะการประกวดราคาที่เข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานต้องรับและจ่ายเงินฝ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/กำหนดยื่นเอกสาร...

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม 127/2 อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุ-วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 ห้อง 115 อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.biotec.or.th, www.nstda.or.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2564 6700 ต่อ 3108 หรือ 3114 ได้ในวันและเวลาทำการ

               ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558   


                      (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)
                              ผู้อำนวยการ
       ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ