Slide background
Slide background
Slide background

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Slide background
Slide background
Slide background

TBRC app

A simple way to place an order for

biological materials from TBRC

Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guild of fungi found in Thailand

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


icon biotec International Conference on Biodiversity (IBD2019)
“Biodiversity for Sustainable Bioeconomy”

Read more ...

icon biotec International Workshop on
Bioresource Center: Connecting the Nature, Creating the Future

Read more ...

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

                       ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

         เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑.    การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดแบบเหมารวม และจะขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

๒.     ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุดครั้งนี้

๓.    ผู้เสนอราคาที่เข้าเสนอราคา กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  ๓๐ วัน นับถึงวันประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้น มาแสดง ณ วันขายทอดตลาด

๔.        ราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด เริ่มต้นที่ ๑๐,๔๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๕.     ในวันขายทอดตลาด ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๖.    กรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนดเป็นผู้ชนะการประมูล ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยอมรับสภาพพัสดุที่ประมูลได้นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๗.    การเสนอราคา ผู้เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจา และเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๘.    กรณีที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว แต่ราคานั้นยังต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดได้

๙.    ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่า หรือเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๑๐.  ในระหว่างการเสนอราคาพัสดุ เมื่อการเสนอราคาหยุดนิ่ง ๓๐ วินาที ประธานกรรมการจำหน่ายพัสดุจะนับ ๑ – ๓ หากไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาสูงกว่า การขายทอดตลาดจะสิ้นสุด เมื่อประธานกรรมการฯ นับ ๑ – ๓ และขานชื่อผู้เสนอราคาสุดท้าย ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น ผู้ชนะการประมูลพัสดุรายการนั้น

๑๑.  ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ศูนย์ฯ จะริบเงินที่วางไว้แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๑๒.  ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับพัสดุนั้นไปจาก ศูนย์ฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๑๓.  ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันกับ ศูนย์ฯ และคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด

๑๔.  การดำเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้ เป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น (ถ้ามี)

๑๕.    สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ชนะการประมูล สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ภายหลังการขายทอดตลาดสิ้นสุด

กำหนดดูพัสดุ

วันอังคาร ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐–๑๐.๑๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ หน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว อาคารศูนย์เทคโนโลยีดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กำหนดการขายทอดตลาด

วันอังคาร ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. ห้องประชุมชั้น ๑ หน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว อาคารศูนย์เทคโนโลยีดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๑.    ลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าร่วมการเสนอราคา เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.

๒.    เริ่มการขายทอดตลาด                                      เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้ที่งานพัสดุ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของศูนย์ฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔๖๗๐๐ ต่อ ๓๑๑๑,๓๑๑๕  และ ๐ ๓๔๓๕ ๕๑๙๓-๔ ต่อ ๑๑๓ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th  และ  www.nstda.or.th

                                      ประกาศ  ณ  วันที่    ๔   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕

                                                             (นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล)

                                                                     ผู้อำนวยการ

                                               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ