ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ
Aquaculture Product Development and Services Laboratory

ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ (AAPS หรือ SBBU เดิม) ตั้งอยู่ที่อาคารโรงงานต้นแบบไบโอเทค มีระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาด pilot scale พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำหรับการทำวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ facility สำหรับทำการตรวจโรคและทำงานวิจัยด้าน molecular biology ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกเหนือจากงานวิจัยของห้องปฏิบัติการแล้วก็ยังมีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการอื่นๆใน ศช หน่วยงานภายนอก และภาคเอกชนที่ต้องการใช้ facility เพื่อการทำวิจัย และมีบริการตรวจเชื้อก่อโรคกุ้งด้วยเทคนิค PCR (ISO9001 certified) อีกด้วย

งานวิจัยและพัฒนา

  • การเพาะเลี้ยงกุ้งในระบบต่างๆเช่น ระบบน้ำหมุนเวียน ระบบไบโอฟล็อค
  • การศึกษาประชากรแบคทีเรียในระบบเพาะเลี้ยงและในสัตว์น้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพหรือควบคุมการเกิดโรค 
  • การพัฒนาเทคนิคตรวจโรคในสัตว์น้ำด้วยเทคนิคต่างเพื่อนำไปต่อยอดในงานบริการหรือเป็นผลิตภัณฑ์

ผลงานเด่น

  • ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรคกุ้ง EzeeGeneÒ ด้วยเทคนิค Nested PCR และ LAMP Speedy Color

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

  • ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน 3 ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ถังเพาะเลี้ยง (3 ขนาด รวม 70 ถัง) ระบบปั๊มลม ปั๊มอากาศ ระบบ biofilter beadfilter  
  • ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับการทดลอง pathogen challenge 
  • ห้องปฏิบัติการ molecular lab (PCR, gel electrophoresis, microplate reader,  centrifuge, incubator, freezers, biosafety cabinet)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ดร. เสจ ไชยเพ็ชร

ติดต่อ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
 
 
การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก