ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ
Bioprocess Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงประยุกต์ในการพัฒนาและวิศวกรรมกระบวนการผลิตชีวมวลเซลล์และสารชีวภัณฑ์หรือสารมูลค่าสูงจากจุลินทรีย์ทั่วไปและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์และรา ด้วยเทคโนโลยีชีวกระบวนการเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการหมักแบบแข็งและการหมักแบบเหลว รวมถึงการพัฒนากระบวนการปลายน้ำ ทั้งในระห้องปฏิบัติการและระดับโรงงานต้นแบบ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตจากจุลินทรีย์และการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของประเทศ

งานวิจัยและพัฒนา

 • การออกแบบและพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ สำหรับการหมักจุลินทรีย์แบบเหลวและแบบแข็ง 
 • การปรับปรุง พัฒนาและวิศวกรรมกระบวนการหมักแบคทีเรีย ยีสต์และรา
 • การขยายขนาดการผลิตชีวมวลเซลล์และสารเมทาบอไลท์จากจุลินทรีย์ในระดับโรงงานต้นแบบ
 • การพัฒนาแพลทฟอร์มเชื้อราเส้นใยเพื่ออุตสาหกรรมชีวภาพ สำหรับการผลิตลิปิดเชิงหน้าที่และสารชีวภัณฑ์ ด้านการศึกษาระดับจีโนม การปรับแต่งยีน (gene editing) และวิศวกรรมวิถีเมทาบอลิสมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหมักและกระบวนการปลายน้ำ  

ผลงานเด่น

 • การควบคุมการสังเคราะห์ลิปิดที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ (functional lipid) ของจุลินทรีย์ และการพัฒนากระบวนการผลิตกรดไขมันจำเป็น (essential fatty acids) จากจุลินทรีย์ ได้แก่ กรดไขมันสายยาวในกลุ่มโอเมก้าหก (กรดแกมม่าลิโนเลนิค กรดสเตียริโดนิค กรดไดโฮโม แกมม่าลิโนเลนิค และกรดอะราชิโดนิค) กรดคอนจูเกทเทด ลิโนเลนิค และกรดไขมันสายยาวในกลุ่มโอเมก้าสาม
 • แพลทฟอร์มเซลล์เชื้อราและกระบวนการหมัก เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตลิปิดเชิงหน้าที่และสารชีวภัณฑ์ 
 • กระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์โพรไบโอติคในระดับโรงงานต้นแบบ 
 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์กระบวนการผลิตยาแก้ไอแผนโบราณในระดับอุตสาหกรรม 
 • กระบวนการผลิตสปอร์จากราเขียวในระดับโรงงานต้นแบบ  

เครื่องมือและอุปกรณ์ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงงานต้นแบบ

 • ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) สำหรับการหมักแบบเหลวในระดับห้องปฏิบัติการ (ขนาด 250 มิลลิลิตร, 2, 5 และ10 ลิตร) และระดับโรงงานต้นแบบ (ขนาด 40 และ 300 ลิตร)
 • ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแนวตั้ง (Vertical bioreactor) สำหรับการหมักแบบแข็งในระดับโรงงานต้นแบบ (ขนาด 500 กิโลกรัม) 
 • เครื่องมือสำหรับกระบวนการปลายน้ำ (Downstream processing) ในระดับโรงงานต้นแบบ (Microfluidic, ultra cross-flow filtration, continuous centrifuge, rotary drum dryer, freeze dryer, mixing tank) 
 • เครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานวิเคราะห์เมทาบอไลท์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

ผู้หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ดร. กอบกุล เหล่าเท้ง

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
 
 
การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก