ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
Food Biotechnology Laboratory

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ตลอดกระบวนการตั้งแต่การผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ไขปัญหา และการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

งานวิจัยและพัฒนา

 • การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก
 • ความปลอดภัยอาหาร โดยการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณตลอดกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรค และการประเมินความปลอดภัยจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต
 • งานทางด้านเคมีอาหาร โดยเน้นศึกษาด้านโปรตีนอาหาร ไขมันอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเนื้อสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

ผลงานเด่น

 • ต้นเชื้อสำหรับอาหารหมักชนิดต่างๆ เช่นแหนม ผักดอง น้ำส้มสายชูหมัก
 • ต้นเชื้อสำหรับการหมักอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสัตว์หมักได้นานขึ้น
 • การใช้ข้อมูลด้านการประเมินความเสี่ยงสนับสนุนการขอปรับปริมาณฮีสตามีนในน้ำปลาจาก 200 ppm เป็น 400 ppm (มาตรฐานน้ำปลา CODEX STAND)
 • การใช้ประโยชน์จากไข่อย่างครบวงจร ทั้งการควบคุมคุณภาพไข่พาสเจอร์ไรซ์ การผลิตไบโอแคลเซียมจากเปลือกไข่ การผลิตอาหารเสริมโปรคอลลาเจนจากเยื่อหุ้มไข่ การผลิตไลโซไซม์ประสิทธิภาพสูงจากไข่ขาว

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • Gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-TQ)
 • Gas chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (GC-QTOF-FID-FPD)
 • Gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID)
 • High performance liquid chromatography (HPLC-DAD-Fluorescence)
 • Fast protein liquid chromatography (FPLC) with UV and conductivity detectors
 • Flash and preparative chromatography with UV and ELSD detectors (in-house collaboration)
 • High performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD)
 • Texture analyzer and Colorimeter 
 • Kjeldahl digestion and distillation Units
 • Ultrasonic probe sonicator
 • Animal cell culture facilities
 • MicroBeta2 microplate counters for radiometric detection
 • PCR, droplet digital (dd) PCR, real time PCR
 • Agarose and acrylamide gel electrophoresis
 • Gel documentation system
 • Chemidoc imaging systems (fluorescence, colorimetry, chemiluminescence, and chemifluorescence)
 • Safety cabinets and Anaerobic chambers
 • Fluorescence microscope
 • Multimode microplate readers with environmental control features
 • Lab-scale High pressure processing (HPP)
 • Cross flow ultrafiltration (UF) and microfiltration (MF)
 • Lab-scale Bioreactor, Lab-scale Spray dryer, Mixing tank
 • The TNO Gastro-Intestinal System (TIM-1 and TIM-2)
 • Climate chamber for stability testing

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ดร. นิภา โชคสัจจะวาที

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
 
 
การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก