Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guide of fungi found in Thailand

Slide background

แอปพลิเคชั่น TBRC

อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ

Slide background

Open for Applications

BIOTEC Post-doctoral Fellowship 2015 – 2016

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


 icon biotec การสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือไทย-จีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเห็ดในประเทศไทย วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

Read more ...

 icon biotec การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี genome editing วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Read more ...

 icon biotec International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017, 27 February-2 March 2017

Read more ...

ระบบบูรณาการการปรับปรุงพันธุ์พืช (Integrated Breeding Platform)

ระบบบูรณาการการปรับปรุงพันธุ์พืช (Integrated Breeding Platform) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืชใช้ในการออกแบบและบริหารจัดการการวิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุ์  โดยระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน Generation Challenge Programme (GCP) ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก

หัวใจหลักสำคัญของระบบบูรณาการการปรับปรุงพันธุ์พืชนี้คือ Breeding Workflow System หรือ BWS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการออกแบบและบริหารจัดการงานทดลองด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลและประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชประกอบด้วย 1) การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์และกำหนดแผนการดำเนินงาน 2) การจัดการฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม 3) การประเมินเชื้อพันธุกรรมและการเก็บข้อมูลฟีโนไทป์ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์ 5) การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลอง 6) การตัดสินใจในการคัดเลือกคู่ผสม การวางแผนการผสมพันธุ์และการจัดกลุ่ม สามารถประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบมาตรฐาน และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมกลับ เพื่อช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ด้านการจัดการงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและช่วยในการตัดสินใจในขั้นตอนการคัดเลือกโดยวิธีต่างๆ

IBP

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.integratedbreeding.net/

หน่วยงาน GCP ได้เชิญ สวทช. โดยไบโอเทคดำเนินการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในภูมิภาค เป็นเวลา 2 ปี (2557- 2558) โดยมีกิจกรรมการจัดฝึกอบรมสอนการใช้ซอฟต์แวร์ การมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา โดยในปี 2557 จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ BWS ในกลุ่มนักปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย และจะขยายการดำเนินการออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในปี 2558

ในปีนี้ ไบโอเทคได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรแรกไปเมื่อเดือนมีนาคม และมีแผนการจัดอบรมหลักสูตรที่ 2 และ 3 ในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน ตามลำดับ โดยติดตามประกาศรายละเอียดได้ที่ www.biotec.or.th .

ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2557