Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guide of fungi found in Thailand

Slide background

แอปพลิเคชั่น TBRC

อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


icon biotec  Seminar on Precision farming for water-use efficiency: Model-aided irrigation scheduling for cassava yield improvement, 5-6 March 2018  (The course is fully booked)

Read more ...

icon biotec International Workshop for the “next” Biobank and Bioresource Standards

Read more ...

icon biotec International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018), 12 - 13 February 2018

Read more ...

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ เลขที่ E08/56

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ          จำนวน  1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายตามที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป็นผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายให้เป็นผู้แทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายการที่เสนอกับรายการที่ศูนย์ฯ กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา หากผู้เสนอราคาจำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบใด ซึ่งนอกเหนือจากรายการอุปกรณ์ตามขอบเขตของงาน (TOR) ศูนย์ฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้โดยพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการใช้งาน หรือสนับสนุนให้อุปกรณ์ใดในรายการสามารถทำงานได้สมบูรณ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ผู้เสนอราคาต้องแสดงยี่ห้อ/รุ่น และจำนวนของอุปกรณ์นั้นให้ชัดเจนพร้อมทั้งระบุด้วยว่า นำไปประกอบใช้ร่วมกับอุปกรณ์ใดในรายการ
7.  ผู้ที่สนใจยื่นความจำนงขอรับเอกสารประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจในกรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้   ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ มามอบต่อสำนักงานฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ..ศ. 2554  ทั้งในวันยื่นซองประกวดราคา และวันที่ลงนามในสัญญากับสำนักงาน
9.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานจะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. ผู้ชนะการประกวดราคาที่เข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานต้องรับและจ่ายเงินฝ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุม 116 อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุ-วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 ห้อง 115 อาคารไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 ระหว่างวันที่ 2 - 6  สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา      08.30 – 16.30 น.        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.biotec.or.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2564 6700 ต่อ 3108 หรือ 3114 ได้ในวันและเวลาทำการ

               ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556   


                            (นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)
                                     ผู้อำนวยการ
              ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ