ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล
Biomolecular Analysis and Application Laboratory

ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ ที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ของโครงสร้าง หน้าที่และปฏิสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล (เช่น ดีเอ็นเอ โปรตีนและเมตาโบไลท์ในเมตาโบลิสมต่าง ๆ) เพื่อยกระดับงานวิจัยพื้นฐานไปสู่งานวิจัยเชิงประยุกต์ที่เป็นประโยชน์และใช้งานในทางการแพทย์ การสาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยด้วยสารชีวโมเลกุลให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

งานวิจัยและพัฒนา

 • วิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสามมิติ หน้าที่และปฏิสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล และนำมาใช้ในงานด้านการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยด้วยสารชีวโมเลกุลให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงประยุกต์ทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • นำความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสามมิติ หน้าที่และปฏิสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและ/หรือทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เพื่อให้ได้สารชีวโมเลกุลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในระดับภาคสนามและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การสร้างและปรับปรุงสารชีวโมเลกุลขึ้นใช้ภายในประเทศเพื่อลดต้นทุน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถือสิทธิในสารชีวโมเลกุลที่ค้นพบภายในประเทศ
 • ใช้และปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยการทำงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุลทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม เพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารชีวโมเลกุล 
 • วิจัย พัฒนา และสร้างเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยที่มีมาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลที่มีมาตรฐานระดับสากลขึ้นเองภายในประเทศ และใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบ รักษามาตรฐานของสารชีวโมเลกุลในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการต่อรองและการแข่งขันเชิงการค้าในตลาดโลกได้

ผลงานเด่น

 • องค์ความรู้ทางความสัมพันธ์ของโครงสร้าง-หน้าที่ของเอนไซม์ซีรีน ไฮดรอกซีเมทิลทรานเฟอร์เรสในการพัฒนายาต้านมาลาเรีย
 • การพัฒนาเอนไซม์ไซลาเนสทนด่างที่ย่อยชีวมวลพืช
 • ต้นแบบชุดตรวจเชื้อมาลาเรียด้วยเทคนิค LAMP-LFD
 • ต้นแบบชุดตรวจเชื้อมาลาเรียฟาลซิปารัมดื้อยาด้วยเทคนิค LAMP-LFD 

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • Orbitrap LC-MS 
 • เครื่องมือแยกสกัดบริสุทธิ์โปรตีน 
 • สเปคโทรโฟโตมิเตอร์
 • ตู้ปลอดเชื้อ
 • ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ
 • เครื่องปั่นตกตะกอน
 • เครื่องอิเลคโทรโฟเรซีส  

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ดร. อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
 
 
การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก