ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
Virology and Cell Technology Laboratory

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการก่อโรคของไวรัสสําคัญที่ก่อให้เกิดโรคระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกและสุกรที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เช่น ไวรัสในตระกูล orthomyxovirus (ไวรัสไข้หวัดใหญ่), coronavirus (ไวรัสพีอีดี [Porcine epidemic diarrhea virus: PEDV]), และ arterivirus (ไวรัสพีอาร์อาร์เอส [Porcine reproductive and respiratory syndrome virus : PRRSV]) 

งานวิจัยและพัฒนา

 • การพัฒนาวัคซีนสําหรับสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีนสัตว์จากการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการก่อโรคของไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคระบาดรุนแรงในสัตว์เศรษฐกิจสําคัญของประเทศ เช่น ไวรัสพีอีดีและไวรัสพีอาร์อาร์เอส ซึ่งก่อโรคพีอีดีและพีอาร์อาร์เอสในสุกร องค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเกี่ยวกับไวรัสเหล่านี้ รวมไปถึงการเทคโนโลยีการสร้างอนุภาคไวรัสในหลอดทดลองหรือรีเวอร์สเจเนติกส์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติของไวรัสเพื่อเป็นวัคซีนต้นแบบ และเทคโนโลยีการปรับแต่งพันธุกรรมของเซลล์เพาะเลี้ยงให้เหมาะกับไวรัสแต่ละชนิด
 • การศึกษาเกี่ยวกับไวรัสวิทยาของไวรัสไข้หวัดใหญ่และประยุกต์นําองค์ความรู้พื้นฐานท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น วัคซีนทางเลือก สารต้านไวรัส และข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการระบาด เป็นต้น

ผลงานเด่น

 • เทคโนโลยีฐานในการสร้างอนุภาคไวรัสในหลอดทดลองหรือรีเวอร์สเจเนติกส์ของไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคระบาดรุนแรงในสัตว์เศรษฐกิจ
  • สิทธิบัตรในประเทศเร่ืองพลาสมิดสําหรับการแสดงออกอาร์เอ็นเอจากท้ังจีโนมของไวรัสพีอีดี เซลล์วีโรที่ผ่านการปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้ในการสร้างอนุภาคไวรัสพีอีดี และกระบวนการสร้างอนุภาคไวรัสพีอีดี เลขที่ 1401003086
  • Jengarn J, Wongthida P, Wanasen N, Frantz PN, Wanitchang A, Jongkaewwattana A. (2015) Genetic manipulation of porcine epidemic diarrhoea virus recovered from a full-length infectious cDNA clone. J. Gen. Virol.;96(8):2206-18
  • Suhardiman M, Kramyu J, Narkpuk J, Jongkaewwattana A, Wanasen N. (2015) Generation of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by in vitro assembly of viral genomic cDNA fragments. Virus Res.;195:1-8.
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับไวรัสสําคัญที่ก่อให้เกิดโรคระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกและสุกร เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสพีอีดี
  • Wanitchang A, Narkpuk J, Jaru-ampornpan P, Jengarn J, Jongkaewwattana A. (2012) Inhibition of influenza A virus replication by influenza B virus nucleoprotein: an insight into interference between influenza A and B viruses. Virology; 432(1):194-203
  • Narkpuk J, Teeravechyan S, Puthavathana P, Jongkaewwattana A, Jaru-Ampornpan P. (2017) Single nucleoprotein residue determines influenza A virus sensitivity to an intertypic suppression mechanism. Virology; 506:99-109
  • Wanitchang A, Wongthida P, Jongkaewwattana A. (2016) Influenza B virus M2 protein can functionally replace its influenza A virus counterpart in promoting virus replication. Virology; 498:99-108
  • Jaru-Ampornpan P, Jengarn J, Wanitchang A, Jongkaewwattana A. (2017) Porcine Epidemic Diarrhea Virus 3C-Like Protease-Mediated Nucleocapsid Processing: Possible Link to Viral Cell Culture Adaptability. J Virol.; 91(2). pii: e01660-16
  • Wongthida P, Liwnaree B, Wanasen N, Narkpuk J, Jongkaewwattana A. (2017) The role of ORF3 accessory protein in replication of cell-adapted porcine epidemic diarrhea virus (PEDV). Arch Virol.; 162(9):2553-2563
 • วัคซีนต้นแบบ และเทคโนโลยีอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอนุภาคไวรัสได้ดีขึ้น ตรวจวินิจฉัยการติดโรค และตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีน เช่น เซลล์ต้นกําเนิดเสมือนตัวอ่อนแบบเหนี่ยวนํา (induced pluripotent stem cells, iPSCs) จากเซลล์ปฐมภูมิที่แยกได้จากลําไส้สุกร โปรตีนรีคอมบิแนนท์สไปก์ที่ใช้สร้างแอนติบอดีต่อไวรัสพีอีดี อนุภาคไวรัสพีอีดีลูกผสมที่มีมาร์กเกอร์เพื่อใช้ใน viral neutralization assay

เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่สำคัญ

 • ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว
 • ตู้แช่แข็ง -80ºC (Freezer -80ºC)
 • ตู้แช่แข็ง -20ºC (Freezer -20ºC)
 • เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)
 • เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (PCR)
 • เครื่องแยกสารด้วยไฟฟ้า (gel electrophoresis)
 • เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge)
 • ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow)
 • ตู้บ่ม (Incubator)
 • ตู้ดูดควัน/ไอสารเคมี (Fume hood)
 • กล้องจุลทรรศน์ (Micrscope)
 • กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Sterio Microscope)
 • ระบบตรวจติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้แช่แข็ง-80ºC (Freezer Temperture Monitoring System)

ผู้หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ดร. พีร์ จารุอำพรพรรณ

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700
โทรสาร 0 2564 6707
 
 
การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก