ความเป็นมา

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย พัฒนามาจากชมรมเทคโนโลยี ชีวภาพ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ที่สนใจวิชาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเริ่มต้นอย่างจริงจังครั้งแรกเมื่อปลายปี 2531 ในการประชุมวิชาการของโครงการวิจัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น เจ้าภาพจัดการประชุม จากการประชุมครั้งนั้น ทำให้เกิดแนวความคิดที่จะจัดการประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้สนใจวิชาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น ทั้งที่ เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลจากบริษัทเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในงานวิจัยและการนำเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ จากแนวความคิดดังกล่าว ได้ส่งผลให้มีการจัดการประชุมวิชาการประจำปีอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น เจ้าภาพจัดการประชุม ผลการประชุมทำให้ทราบว่าแนวความคิดร่วมกันในการก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับการตอบสนองด้วยดี จึงได้ทำการจัดตั้งเป็นสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร กองสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 มีตราสัญลักษณ์ประจำสมาคมเป็นรูป เส้นสายของ DNA ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิต การคลายตัวของเส้นสาย DNA คือ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในการสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย เพื่อเปิดเผยความเร้นลับแห่งเทคโนโลยีชีวภาพออกสู่โลกภายนอก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนสีที่ใช้ คือ สีแดง ซึ่งเป็นสีแห่งชีวิต สีขาว สีน้ำเงิน (และแดง) เป็นสีประจำชาติ ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 73/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกตัวแทนนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคม จากสมาชิกสมาคม โดยนายกสมาคมและดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่มีการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สมาคมมีนายกสมาคมมาแล้วทั้งสิ้น 5 ท่าน


Establishment

The Thai Society for Biotechnology, formerly known as Biotechnology Club formed in 1988, was established by a group of people who had interest in biotechnology. At first, it was inspired by the members of the club attending the academic conference on the exchange of research projects between Japan and Thailand, held in 1990 by Chiang Mai University. The idea generated at that moment was that there should have been a meeting specific on biotechnology for professors, researchers, personnel from both government and private sectors and others who had interest in this area. A Meeting would be valuable sources of information : exchanging knowledge in ideas and experiences of each other, realizing the progress of biotechnological researches and applications.

 

Accordingly, the annual meeting on biotechnology have been first organized by Kasetsart University and by other hosts every consecutive years since 1989. The results of each conference confirmed that the idea of forming the Thai Society for Biotechnology needed to be taken seriously. Therefore, the Thai Society for Biotechnology was established since then, in 1991.

 

The Thai Society for Biotechnology was administrated by the Executive board which was a 3-years term and selected by the members of the society.

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกัน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านอาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่ประชาชนทั่วไป
 4. ร่วมมือประสานงานเพื่อให้บริการแนะนำและสนับสนุนบุคคลภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการนำวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม
 5. นำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ
 6. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. ให้ความสะดวก สนับสนุนการหาทุนวิจัยและพัฒนาแก่สมาชิก
 8. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Objectives

 1. To encourage members to exchange knowledge, idea and experiences in biotechnology.
 2. To provide support for research studies in biotechnology, conveying the country’s development in food, agriculture, industry, health and hygiene.
 3. To provide support for the dissemination of information and news about biotechnology to the public.
 4. To cooperate with both government and private sectors and provide services and/or advice in a scope of the applications of biotechnology in the industry level.
 5. To present problems concerning biotechnology and ways to cope with them as well as to make suggestions on policies involved with technology and sciences for the responsible organizations.
 6. To coordinate with organizations involved both domestic and international

 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (1)  
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 Download
2. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 Download
3. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 Download
4. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2543 Download
5. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 Download
   
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ (2)  
ปี 2546  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2546 Download
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2546 Download
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2546 Download
ปี 2545  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2545 Download
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2545 Download
ปี 2544  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2544 Download
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2544 Download
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2544 Download
ปี 2543  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2543 Download
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2543 Download
ปี 2542  
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2542 Download
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2542 Download
   

นโยบาย

นโยบายหลักของสมาคมฯ คือ การก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการที่มีความสนใจ ในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและภาคเอกชนผู้นำเทคโนโลยี ทางด้านนี้ ไปประยุกต์ใช้ ประสานงานความร่วมมือขององค์กร ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะทำให้เกิดการร่วมมือและร่วมกันทำงานของสมาชิก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ


Policy

The prime policy of the society is the creation of cooperation and coordination among researchers and others from all institutions/agencies, both domestic and international, who have interest in biotechnology. The cooperation and coordination mentioned above will lead to the development of biotechnology, creating a favourable circumstances for the country at last.

   
 

ดร.พิเชฐ อิฐกอ
นายกสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
อุปนายกสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
เลขานุการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
เหรัญญิก
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
นายทะเบียน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
ปฏิคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ
ประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.บุษยา บุนนาค
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
กรรมการสมาคม
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
กรรมการสมาคม
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลับด้านบน