ดร.พิเชฐ อิฐกอ
นายกสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
อุปนายกสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
เลขานุการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
เหรัญญิก
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
นายทะเบียน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล
ปฏิคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ
ประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.บุษยา บุนนาค
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
กรรมการสมาคม
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
กรรมการสมาคม
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
กรรมการสมาคม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลับด้านบน