คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543

 

ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ นายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เหรัญญิก
ดร.พิเชฐ อิฐกอ ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ ปฏิคม
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล กรรมการ