คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
 

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ศ.ดร. มรกตตันติเจริญ

นายกสมาคม

ศ.ดร. อมเรศภูมิรัตน

อุปนายกสมาคม

รศ.ดร. วิไลรังสาดทอง

เลขานุการ

รศ.ดร. สาวิตรีลิ่มทอง

เหรัญญิก

รศ.ดร. จันทร์เพ็ญวิวัฒน์

นายทะเบียน

ผศ.ดร.มารินา   เกตุทัต-คาร์นส์

ปฏิคม

ดร. พิเชฐอิฐกอ     

ประชาสัมพันธ์

รศ.ดร. วิเชียรลีลาวัชรมาศ

กรรมการกลาง

รศ.ดร. ศกรณ์มงคลสุข

กรรมการกลาง

รศ.ดร. นภาวรรณนพรัตนราภรณ์

กรรมการกลาง

รศ.ดร. อรัญหันพงศ์กิตติกุล

กรรมการกลาง