คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2545

 

ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ นายทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เหรัญญิก
ดร.พิเชฐ อิฐกอ ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ ปฏิคม
ดร.จิราภรณ์ สุขุมาวสี กรรมการ
รศ.ดร.นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์บุษยา บุนนาค กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ส่งศรี กุลปรีชา กรรมการ