คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2545

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ศ.ดร.มรกตตันติเจริญ

นายกสมาคม

ศ.ดร.อมเรศภูมิรัตน

อุปนายกสมาคม

ผศ.ดร.วิไลรังสาดทอง

เลขานุการ

รศ.ดร.สาวิตรีลิ่มทอง

เหรัญญิก

รศ.ดร.จันทร์เพ็ญวิวัฒน์

นายทะเบียน

ผศ.ดร.มารินาเกตุทัต-คาร์นส์

ปฏิคม

นายพิเชฐอิฐกอ     

ประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.นัยทัศน์ภู่ศรัณย์

กรรมการ

รศ.ดร.บุษยาบุนนาค

กรรมการ

รศ.ดร.ส่งศรีกุลปรีชา

กรรมการ

รศ.ดร.ประสาทพรสมิตะมาน

กรรมการ

รศ.ดร.จิราภรณ์สุขุมาวสี

กรรมการ