คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
 

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ดร.พิเชฐ อิฐกอ

นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ บุษยา บุนนาค

อุปนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์

นายทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

เลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

เหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์

ประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร โรจน์ประภากร

ปฏิคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อฟ้า ทองไทย

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐ พิชญางกูร

กรรมการ

นางวันเชิญ โพธาเจริญ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หันพงศ์กิตติกูล

กรรมการ