คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
 

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ดร.พิเชฐอิฐกอ

นายกสมาคมฯ

รศ.ดร.ศิริรัตน์เร่งพิพัฒน์

อุปนายก

รศ.ดร.เพ็ญจิตรศรีนพคุณ

เลขานุการ

รศ.ดร.วิไลรังสาดทอง

เหรัญญิก

รศ.ดร.จันทร์เพ็ญวิวัฒน์

นายทะเบียน

ดร.เมธินีศรีวัฒนกุล

ปฏิคม

ดร.อ้อมใจไทรเมฆ

ประชาสัมพันธ์

รศ.บุษยาบุนนาค

กรรมการ

รศ.ดร.ประสาทพรสมิตะมาน

กรรมการ

รศ.ดร.พงศ์เทพอัครธนกุล

กรรมการ

ผศ.ดร.มารินาเกตุทัต-คาร์นส์

กรรมการ

ดร.วรสิทธิ์โทจำปา

กรรมการ

ศ.ดร.วัฒนาลัยปานบ้านเกร็ด

กรรมการ

ผศ.ดร.วิชัยลีลาวัชรมาศ

กรรมการ

ผศ.ดร.อรัญหันพงศ์กิตติกูล

กรรมการ