คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ดร.พิเชฐอิฐกอ

นายกสมาคมฯ

รศ.ดร.ชื่นจิตต์บุญเฉิด

อุปนายกสมาคมฯ

รศ.ดร.จันทร์เพ็ญวิวัฒน์

นายทะเบียน

ดร.อ้อมใจไทรเมฆ

เลขานุการสมาคมฯและ เหรัญญิก

ดร.เมธินีศรีวัฒนกุล

ปฏิคมและ ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.มังกรโรจน์ประภากร

กรรมการ

รศ.ดร.ประสาทพรสมิตะมาน

กรรมการ

รศ.ดร.วิเชียรลีลาวัชรมาศ

กรรมการ

ผศ.ดร.มารินาเกตุทัต-คาร์นส์

กรรมการ

ดร.เอกรัตน์สุขสมชีพ

กรรมการ

ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

กรรมการ

ผศ.ดร.วิชัยลีลาวัชรมาศ

กรรมการ

นายเจษฎาลายเจริญเกียรติ

กรรมการ

รศ.ดร.ศิริรัตน์เร่งพิพัฒน์

กรรมการ

ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์

กรรมการ