คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553

 

ดร.พิเชฐ อิฐกอ นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ นายทะเบียน
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ เลขานุการ และเหรัญญิก
ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล ปฏิคม และประชาสัมพันธ์
คุณเจษฎา ลายเจริญเกียรติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร โรจน์ประภากร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ กรรมการ
ดร.เอกรัตน์ สุขสมชีพ กรรมการ