คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

  นายกสมาคม
  อุปนายกสมาคม
  นายทะเบียน
  เลขานุการ
  เหรัญญิก
  ประชาสัมพันธ์
  ปฏิคม
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ