คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ นายทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิชญางกูร เหรัญญิก
ดร.พิเชฐ อิฐกอ ประชาสัมพันธ์
ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล ปฏิคม
ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล กรรมการ
ดร.จิราภรณ์ สุขุมาวาสี กรรมการ
นายชาญวิทย์ มโนธีรวัฒน์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน กรรมการ