คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541
 

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ดร.นภาวรรณนพรัตนราภรณ์

นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรลีลาวัชรมาศ

อุปนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์เพ็ญวิวัฒน์

นายทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญจนาธีระกุล

เลขานุการ

รองศาสตราจารย์ดร.สุมาลีพิชญางกูร

เหรัญญิก

ดร.พิเชฐอิฐกอ

ประชาสัมพันธ์

ดร.เชิดชัยเชี่ยวธีรกุล

ปฏิคม

ดร.เกรียงศักดิ์สุวรรณธราดล

กรรมการ

ดร.จิราภรณ์สุขุมาวาสี

กรรมการ

นายชาญวิทย์มโนธีรวัฒน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.นันทกรบุญเกิด

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.นัยทัศน์ภู่ศรัณย์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ด่านวิรุทัย

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.มรกตตันติเจริญ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.อมเรศภูมิรัตน

กรรมการ