คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
 

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ดร.นภาวรรณนพรัตนราภรณ์

นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ดร.ประสาทพรสมิตะมาน

อุปนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์เพ็ญวิวัฒน์

นายทะเบียน

รองศาสตราจารย์ดร.ส่งศรีกุลปรีชา

เลขานุการ

รองศาสตราจารย์ดร.สาวิตรีลิ่มทอง

เหรัญญิก

คุณจิรนันท์ผู้พัฒน์

ประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรลีลาวัชรมาศ

ปฏิคม

ดร.จิราภรณ์สุขุมาวาสี

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.นันทกรบุญเกิด

กรรมการ

คุณพีระชัยเลิศกุศล

กรรมการ

คุณภัทนีย์เล็กศรีสมพงษ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.ศิรินดายุ่นฉลาด

กรรมการ

ศาสตราจารย์ดร.อมเรศภูมิรัตน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.อรัญหันพงศ์กิตติกูล

กรรมการ