หัวข้อการจัดอบรม  
• การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
• ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ระว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2544
Download
• การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ: เทคนิคด้านจุลชีววิทยา
• ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2545
Download
• เทคนิคด้านจุลชีววิทยาสำหรับผู้สอนระดับมัธยมปลาย
• ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2545
Download
• โครงการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
• สนับสนุนโดย ทบวงมหาวิทยาลัย งบประมาณประจำปี 2545
Download