คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ

นายกสมาคมฯ

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

อุปนายก

ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

กรรมการ

รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์

กรรมการ

รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ

กรรมการ

รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง

กรรมการ

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์

กรรมการ

ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง

กรรมการ

ผศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์

กรรมการและนายทะเบียน

ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท

กรรมการและประชาสัมพันธ์ คนที่ ๑

รศ.ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

กรรมการและประชาสัมพันธ์ คนที่ ๒

ผศ.ดร.ทัศพร โตธนะเกษม

กรรมการและประชาสัมพันธ์ คนที่ ๓

ผศ.ดร.ประกิต สุขใย

กรรมการและปฏิคม

รศ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต

กรรมการและเหรัญญิก

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

กรรมการและเลขานุการ