ผู้บริหาร

ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์

รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ เริ่มทำงานที่ไบโอเทคในปี 2536 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการ ก่อนที่จะรับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาบริหารเทคโนโลยี ในปี 2546 ได้รับปริญญาเอกในสาขาบริหารจัดการจาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กลับมาทำงานที่ไบโอเทคในตำแหน่งนักวิจัยนโยบาย หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ

ภายใต้ตำแหน่งนักวิจัยนโยบาย ดร.นตพร ได้เป็นหัวหน้าทีมในการศึกษาวิจัยนโยบายระดับประเทศ ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดเป็นเป้าหมายและแผนที่นำทางเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2554) ที่ทำให้เกิดมาตรการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในหลายมิติ รวมทั้งได้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาตามสาขายุทธศาสตร์ที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (bio-based industry) ของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาได้ถูกต่อยอดใช้ประโยชน์ในเวทีประชารัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็น New S-Curve สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ในปี 2560 ดร.นตพร ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและพัฒนากำลังคน มีบทบาทในการทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่ออนาคต และสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไบโอเทคภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช ระยะที่ 3 (ปี 2560-2564) เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ปัจจุบัน ดร.นตพร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการไบโอเทค กำกับดูแลด้านสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา