ผู้บริหาร

คุณจุฑามาส อุดมสรยุทธ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช. และรักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร ไบโอเทค

คุณจุฑามาส อุดมสรยุทธ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเคมี จากมหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน (University of Aberdeen) ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยเข้าทำงานที่ สวทช. ตั้งแต่ปี 2542 และต่อมาในปี 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร ด้านบริหารทั่วไป จนถึงปัจจุบัน และได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ไบโอเทค เพิ่มเติมในปี 2562 โดยกำกับดูแลด้านการวางแผนกลยุทธ์ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล