ไบโอเทคเปิดโอกาสให้เอกชนใช้สิทธิโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อไวรัสก่อโรคในกุ้งกุลาดำ และไวรัสก่อโรคในกุ้งขาว 4 ชนิด

ไบโอเทค อนุญาตให้ใช้สิทธิโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อ White Spot Syndrome Virus (WSSV) โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อ Yellow head Virus (YHV) โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อ Tuara Syndrome Virus (TSV) และโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อ Infectious hypodermal and hematopoeitic necrosis virus (IHHNV) ให้แก่บริษัท MBSAsia จำกัด (Maine Biotechnology Services, Inc.)  โดยอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ Non-exclusive เป็นระยะเวลา 2 ปี (30 กันยายน 2552 - 29 กันยายน 2554) ให้เป็นผู้จำหน่ายโมโนโคลนอลแอนติบอดีทั้ง 4 ชนิดนี้ ทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายให้เกิดการใช้ผลงานวิจัยในวงกว้างยิ่งขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลงานจากโครงการวิจัยและพัฒนาที่ ไบโอเทค ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี 2543 ได้แก่ โครงการ “การผลิต โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวงขาวเพื่อใช้ในการตรวจสอบการติดเชื้อในกุ้งกุลาดำ” หัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล (1 กรกฎาคม 2543 – 30 มิถุนายน 2546) โครงการ “การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Taura syndrome virus” หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร (1 พฤศจิกายน 2547 – 30 เมษายน 2549) และ โครงการ “การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสำหรับไวรัสและแบคทีเรียในกุ้งและสัตว์น้ำ” หัวหน้าโครงการคือ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ( 2 มกราคม 2548 – 31 มกราคม 2553)

โรคติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก  โรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในประเทศไทย  ได้แก่ ไวรัสโรคหัวเหลือง (yellow head virus : YHV) และโรคตัวแดงจุดขาว (white sport syndrome virus : WSSV )  ซึ่งพบระบาดรุนแรงในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา และทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งกุลาดำอย่างมาก     ส่วนไวรัสทอร่าซินโดรม Taura syndrome virus (TSV) และ Infectious Hypodermal and hematopoeitic necrosis virus (IHHNV) เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงในกุ้งขาวแวนนาเม ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้นำกุ้งขาวเข้ามาเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางเป็นผลให้เกิดการระบาดของไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งหลายชนิด ดังนั้น ในการวิจัยและพัฒนาผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวรัสทั้ง 4 ชนิดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางการตรวจการติดเชื้อไวรัสแทนวิธี PCR บางส่วน และเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาชุดตรวจสะดวกใช้และชุดตรวจที่มีความไวสูงสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ และรูปแบบที่สะดวกใช้โดยเกษตรกรและบุคคลทั่วไปต่อไป โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยระวังและบรรเทาความเสียหายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสได้ส่วนหนึ่ง และยังเป็นแนวทางในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของไวรัสเพื่อหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อไป

อนึ่ง บริษัท MBSAsia จำกัด เป็นบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (INC1) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาด้านโมโนโคลนอลแอนติบอดี

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2552

ข่าวสารองค์กร