ไบโอเทคลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

สืบเนื่องจาก ไบโอเทค และ Faculty of Horticulture and Graduate School of Science and Technology, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 ระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการร่วมวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวครบระยะเวลา 5 ปีแล้ว ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552  ไบโอเทค และ Faculty of Horticulture, Chiba University ได้ลงนามความร่วมมือในการร่วมวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรต่ออีกเป็นระยะเวลา 5 ปี (กันยายน 2552 – กันยายน 2557) เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 หน่วยงาน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถริเริ่มกิจกรรมและโครงการวิจัยร่วมใหม่ๆ ต่อไปอีกด้วย

ผลจากความร่วมมือดังกล่าว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับ “การคัดพันธุ์และการใช้ผักบุ้งทนเค็มในการบำบัดน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำประเทศญี่ปุ่น” ระยะเวลา 3 ปี โดยแต่ละฝ่ายสนับสนุนเงินทุนให้แก่นักวิจัย เพื่อดำเนินงานวิจัยโดย ไบโอเทค สนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาพันธุ์ผักบุ้ง และ Chiba University สนับสนุนทุนนักวิจัยในการทดสอบในภาคสนามในประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย ไบโอเทค ได้รับเชิญให้ไปร่วมสอนนักศึกษาปริญญาโทและเอก รวมทั้งบรรยายในงานประชุมวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น

ดร. เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยห้องปฎิบัติการสรีวิทยาและชีวเคมีด้านพืช ได้รับเชิญไปสอนนักศึกษาปริญญาโทและเอก เรื่อง การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (ปี 2548) และได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงาน International meeting in agricultural production under global warming (ปี 2550)

ดร. เกรียงไกร โมสาลียานนท์ นักวิจัยห้องปฎิบัติการสรีวิทยาและชีวเคมีด้านพืช ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงาน International workshop on controlled closed systems toward efficient bioproduction (ปี 2552) 

ในส่วนของ ไบโอเทค ได้รับนักศึกษามาทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยห้องปฎิบัติการสรีวิทยาและชีวเคมีด้านพืช รวมจำนวน 4 คน โดยเป็นนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 คน ปริญญาโท 1 คน และปริญญาเอก 2 คน  โดยนักวิจัย ไบโอเทค และนักศึกษาปริญญาเอก (Mr. Issei Akutagawa) ได้ร่วมตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ “An effective in-vitro selection of water spinach (Ipomoea aquatica Forsk.) for NaCl-KH2PO4- and temperatures-stresses” ในวารสาร Environmental Control in Biology ปี 2006 ฉบับที่ 44 หน้า 265-277 และ “A rapid method for identifying salt tolerant water convolvulus (Ipomoea aquatica Forsk) under in-vitro photoautotrophic conditions” ในวารสาร Plant Stress ปี 2007 ฉบับที่ 1 หน้า 228-234

CIBA MOU

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2552 

ข่าวสารองค์กร